We wtorposiedzenie rady ds szkolnictwa zawodowego i nagrody dla mlodych innowatorow 2 20160615 2058200006ek 14 czerwca w hotelu Willa Hueta w Kielcach odbyło się drugie posiedzenie Regionalnej Rady Programowej ds. szkolnictwa zawodowego. Rada została powołana przez Samorząd Województwa jako ciało doradcze i opiniotwórcze w zakresie modernizacji szkolnictwa zawodowego pod kątem dostosowania do potrzeb rynku pracy i rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu, w ramach realizacji projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.

 

 

Spotkanie otworzył Tomasz Janusz, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego. Na wstępie dr Sylwia i Kamil Wiśniewscy  - wykonawcy badania ankietowego wśród przedsiębiorców na zlecenie ŚZPP Lewiatan, zaprezentowali założenia i cele realizacji badania, które  dotyczy współpracy między szkołami zawodowymi i sektorem przedsiębiorstw. Na spotkaniu przedstawiono też założenia badania szkół i administracji pod kątem opracowania zasad współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół. Na podstawie wyników i obydwu badań ankietowych Rada wypracuje rozwiązania i rekomendacje, związane z modernizacją kształcenia zawodowego w regionie.

Podczas dyskusji podkreślano rolę doradztwa i poradnictwa zawodowego na wszystkich szczeblach edukacji jako niezbędnego elementu planowania kariery zawodowej. Rozmawiano też o barierach utrudniających współpracę szkół zawodowych z pracodawcami, trudnościach związanych z organizacją egzaminów zawodowych oraz proponowanych rozwiązaniach. Dopracowano również założenia badań ankietowych.

W skład Rady Programowej wchodzą przedstawiciele podmiotów realizujących projekt i szkół zawodowych biorących udział w projekcie, przedstawiciele sektora biznesu – przedsiębiorstw działających w obszarze 7 inteligentnych specjalizacji regionu, uczelni, samorządów – organów prowadzących szkoły zawodowe; Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Na zakończenie spotkania odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Już po raz szósty Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Departament Polityki Regionalnej udzielił wsparcia organizatorowi Olimpiady, którym na etapie regionalnym jest Wojewódzki Ośrodek Techniki i Wynalazczości w Kielcach.

W ramach bloku A Olimpiady – Innowacje Techniczne, powstają konkretne prace w 4 kategoriach: „R” -  Pomysł techniczny, „U” - Usprawnienie softwarowo-techniczne, „P” -  Pomoc dydaktyczna, „E” -  Pomysł ekologiczny. Uczniowie świętokrzyskich szkół ponadgimnazjalnych z powodzeniem biorą udział w finałach krajowych tej olimpiady, zdobywając tytuły laureatów, finalistów krajowych lub wyróżnienia.  Odnoszą też sukcesy na arenie międzynarodowej.

Na uroczystość zaproszono autorów 5 prac, które powstały w roku szkolnym 2015/2016 i odniosły sukces zarówno na szczeblu regionalnym, jak i krajowym Olimpiady. Przybyli też opiekunowie uczniów oraz dyrektorzy szkół, w których te prace powstawały, czyli Zespołu Szkół w Połańcu, Zespołu Szkół w Ożarowie oraz Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Nagrodami, dyplomami i upominkami ufundowanymi przez Urząd Marszałkowski dyrektor Tomasz Janusz z Departamentu Polityki Regionalnej oraz dyrektor Marek Pasternak z Wojewódzkiego Ośrodka Techniki i Wynalazczości uhonorowali następujące prace i wynalazki:

Kategoria „R”- Pomysł Techniczny

„British car in Poland”, autor – Arkadiusz Murdza, Zespół Szkół w Połańcu, opiekun –  mgr inż. Grzegorz Wójcikowski;

Kategoria „U”- Usprawnienie softwarowo-techniczne

„RAZEM BEZPIECZNIEJ – innowacyjna aplikacja podróżna”, autor – Jakub Zyngier, Zespół Szkół w Połańcu, opiekun - mgr inż. Beata Zyngier;

Kategoria „P” – Pomoc dydaktyczna

„Ogród Ekologiczny jako pomoc dydaktyczna”, autorki – Karolina Tomczyk, Karolina Żaczkiewicz, LO nr III w  Ostrowcu Św., opiekunowie – mgr  Barbara Cecot i mgr Dorota Kamińska;

Kategoria „E” – Pomysł ekologiczny

  1. „Tchnij życie w granitową pustynię”. Projekt i graficzna wizualizacja nowoczesnego "uzdrowiska" na kamiennym rynku Ostrowca Świętokrzyskiego, autorka – Anna Mich, LO nr III w Ostrowcu Św.; opiekunowie – mgr  Jolanta Sienniak-Romańska i mgr inż. Robert Warda
  2. „System nawadniający EKO-Arduino”, autorzy – Mateusz Gadowski, Przemysław Bajda, Konrad Janik, Zespół Szkół w Ożarowie, opiekun –   inż. Tadeusz Życiński

Nagrodę specjalną dla mgr inż. Roberta Wardy, dyrektora III LO w Ostrowcu Świętokrzyskim, którego 2 prace zostały laureatami i finalistami Olimpiady Innowacji Technicznych na szczeblu krajowym, ufundowało Uzdrowisko Busko-Zdrój SA. Voucher na trzydniowy pobyt w sanatorium wraz z pakietem zabiegów w imieniu prezesa Uzdrowiska Wojciecha Legawca wręczył Gerard Jakubowski, dyrektor marketingu.