22 nauczygrafikacieli przedmiotów zawodowych z 12 szkół odbędzie w tym roku praktyki u 16 świętokrzyskich przedsiębiorców w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, jako partner projektu, odpowiada za organizację części praktycznej działań.

„Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” to kompleksowy projekt, który ma na celu promocję szkolnictwa zawodowego oraz dostosowanie umiejętności uczniów do lokalnego rynku pracy, ze szczególnym nakierunkowaniem na inteligentne specjalizacje. Część dotycząca praktyk dla nauczycieli przedmiotów zawodowych zakłada podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych oraz możliwość aktualizacji wiedzy i umiejętności poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy. Swoje kwalifikacje i umiejętności praktyczne będą doskonalić nauczyciele zawodów związanych z informatyką, żywieniem i usługami gastronomicznymi, obsługa turystyczną, budownictwem czy mechatroniką. Łącznie do września 2018 z praktyk skorzysta 56 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Współpracę przy rea
lizacji projektu podjęło 16 firm i zakładów pracy z całego województwa, w tym m.in. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego ”KARTEL” S.A. z Jędrzejowa, Szpital Powiatowy w Chmielniku, KALECH Sp. z o. o. z Kielc czy Zakład Mechaniczno-Elektromechaniczny ZAMEL ze Skarżyska – Kamiennej.

W ramach uczestnictwa w praktykach zawodowych nauczyciele otrzymują wynagrodzenie, a pracodawcy zwrot kosztów przygotowania stanowiska pracy i wynagrodzenie opiekuna praktyk.

Liderem projektu, realizowanego z Poddziałania 8.5.1 RPOWŚ jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy. Partnerami projektu są: Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Kształcenia Praktycznego.