Wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju centrów kształcenia zawodowego i praktycznego w województwie świętokrzyskim jest jednym z głównych celów projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. Działanie to zapoczątkowało Województwo Świętokrzyskie, które zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/346/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dniem 1 września 2016 r.połączyło Policealną Szkołę Medyczną im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy z Policealną Szkołą dla Dorosłych w Morawicy i utworzyło Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) z siedzibą w Morawicy.

Efektem utworzenia CKZiU w Morawicy będzie lepsze wykorzystanie istniejącej już bazy technicznej, dydaktycznej i kadrowej placówki, co wpłynie na korzystniejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także zwiększy możliwości reagowania na potrzeb rynku pracy. Założone Centrum daje możliwości kształcenia zawodowego na różnych poziomach i różnych formach kształcenia, a także zwiększa osobom dorosłym możliwości bezpłatnego podwyższania kwalifikacji i odnalezienia się na rynku pracy, poprzez prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, współpracę z pracodawcami i organizacjami pracodawców oraz podejmowanie działań w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.

Projekt „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” przewiduje szereg działań na rzecz Centrum, które dotyczyć będą głównie opracowania programu i założeń funkcjonowania placówki oraz zakupu doposażenia pracowni dydaktycznych dla kierunków kształcenia zgodnych z wybraną przez Centrum inteligentną specjalizacją regionu „Turystyka zdrowotna i prozdrowotna”. Zakup doposażenia dla Centrum umożliwi placówce jej prawidłowe funkcjonowanie i rozwój zgodnie z założeniami programowymi, uatrakcyjni ofertę kształcenia i pozwoli na jeszcze lepsze dostosowanie metod nauczania do obowiązujących standardów.

Zgodnie z ofertą Centrum, w roku szkolnym 2016/2017, do końca sierpnia trwa nabór na kierunkach zgodnych z wybraną inteligentną specjalizacją regionu.

  • w Policealnej Szkole Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej ( w systemie dziennym):

- terapeuta zajęciowy
- technik usług kosmetycznych
- technik masażysta
- technik farmaceutyczny
- technik elektroradiolog
- opiekun medyczny
- technik sterylizacji medycznej
- technik bhp

 

  • w Policealnej Szkole dla Dorosłych:

- technik usług kosmetycznych
- opiekun medyczny
- technik sterylizacji medycznej
- technik bhp
- asystentka stomatologiczna.

Dokumenty rekrutacyjne do Centrum można składać do końca sierpnia 2016 roku. Szczegóły dotyczące proponowanych kierunków, rekrutacji, wymaganych dokumentów dostępne są na stronie internetowej szkoły: http://www.szkola-medyczna.com.pl/