W czwartek 28 września w Kielcach odbyło się kolejne posiedzenie Regionalnej Rady Programowej ds. szkolnictwa zawodowego, funkcjonującej w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.

Spotkanie otworzył Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego. W trakcie pierwszej prezentacji, przygotowanej przez Sylwię Muchę, kierownika Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy UMWŚ, zostały przedstawione ostatnio zrealizowane oraz planowane działania w projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. Uczestnicy spotkania zostali również zapoznani z założeniami uruchamianego projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Następnie Anna Kaczor – Małecka, dyrektor Biura Zarządu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, przedstawiła raport końcowy z badania przedsiębiorców pod kątem wypracowania modelu współpracy szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zaprezentowała również wyniki badania satysfakcji uczniów i przedsiębiorców, zaangażowanych
w kształcenie dualne w ramach projektu.

W skład Rady Programowej wchodzą przedstawiciele podmiotów realizujących projekt i szkół zawodowych biorących udział w projekcie, przedstawiciele sektora biznesu – przedsiębiorstw działających w obszarze 7 inteligentnych specjalizacji regionu, uczelni, samorządów – organów prowadzących szkoły zawodowe; Kuratorium Oświaty oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy.