logo znaczek kolW poniedziałek 18 grudnia w Rytwianach k. Staszowa odbyło się kolejne posiedzenie Regionalnej Rady Programowej ds. szkolnictwa zawodowego, funkcjonującej w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. W trakcie pierwszej prezentacji, przygotowanej przez Sylwię Muchę, kierownika Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy UMWŚ, zostały przedstawione informacje o udzielonym i planowanym wsparciu dla uczniów uczestniczących w projekcie, w tym m.in. o zajęciach dodatkowych, kursach specjalistycznych, wyjazdach na targi krajowe i zagraniczne oraz konkursach dla najbardziej aktywnych i kreatywnych uczniów.

Następnie Łukasz Syska, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, przedstawił wyniki ankiety ewaluacyjnej, w ramach której uczniowie ocenili swój udział w stażach i praktykach organizowanych u pracodawców z regionu w ramach projektu.

Anna Przeorska, reprezentująca Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, omówiła tematykę związaną z udzielanym wsparciem dla nauczycieli w ramach projektu, obejmującym kursy doskonalące, warsztaty branżowe oraz warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego.

Zagadnienia związane z organizacją praktycznej nauki dla uczniów szkół zawodowych przedstawił Jerzy Jabczuga, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie, a o dokonanych i planowanych zmianach w systemie kształcenia zawodowego poinformowała zebranych Ewa Pietraszek, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Głos zabrał też uczestniczący w spotkaniu wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz, który opowiedział o dziedzictwie kulturowym i walorach swojej gminy.

Na zakończenie spotkania członkowie Rady Programowej odbyli wizytę studyjną w Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie, mieszczącym się przy ul. Koszarowej.

W skład Rady Programowej wchodzą przedstawiciele podmiotów realizujących projekt i szkół zawodowych biorących udział w projekcie, przedstawiciele sektora biznesu – przedsiębiorstw działających w obszarze 7 inteligentnych specjalizacji regionu, uczelni, samorządów – organów prowadzących szkoły zawodowe; Kuratorium Oświaty oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy.