W czwartinauguracyjne posiedzenie rady ds szkolnictwa zawodowego 6 20160404 1179580851ek 31 marca w hotelu Best Western w Kielcach odbyło się pierwsze posiedzenie Regionalnej Rady Programowej ds. szkolnictwa zawodowego. Rada została powołana przez Samorząd Województwa jako ciało doradcze i opiniotwórcze w zakresie modernizacji szkolnictwa zawodowego pod kątem dostosowania do potrzeb rynku pracy i rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu, w ramach realizacji projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.

 

 W skład Rady wchodzą przedstawiciele:

  • podmiotów realizujących projekt „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” w ramach Poddziałania 8.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020;
  • sektora biznesu – przedsiębiorstw działających w obszarze 7 inteligentnych specjalizacji regionu;
  • szkół zawodowych biorących udział w projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”;
  • uczelni – Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego;
  • samorządów – organów prowadzących szkoły zawodowe;
  • Kuratorium Oświaty w Kielcach;
  • Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Głównym celem działania Rady jest wypracowanie zasad współpracy szkół zawodowych
z otoczeniem społeczno-gospodarczym, odpowiadających na zapotrzebowanie rynku pracy. Na podstawie diagnozy i przeprowadzonych badań ankietowych zaplanowanych w projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” Rada wypracuje rozwiązania
i rekomendacje, związane z modernizacją kształcenia zawodowego w regionie.

Rada będzie również podejmować działania na rzecz wzrostu jakości kształcenia zawodowego i dostosowania form i metod kształcenia do wymagań ryn

ku pracy w zakresie wpisującym się w rozwój inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego. Szeroka reprezentacja różnych środowisk przyczyni się do umacniania współpracy administracji, szkół, nauki, biznesu i  otoczenia biznesu na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego.

Spotkanie otworzył Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego. Następnie Sylwia Mucha – kierownik Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, zaprezentowała założenia i cele realizacji projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. Jako wprowadzenie do omawianej tematyki przedstawiono również wyniki trzech badań, dotyczących szkolnictwa zawodowego, zawierających wnioski i rekomendacje wskazujące na sposoby i metody zmierzające do jego lepszego dostosowania do potrzeb rynku pracy.

Podczas dyskusji, w której wzięła udział większość zgromadzonych uczestników, wskazano przede wszystkim na potrzebę zdiagnozowania barier, utrudniających rozwój szkolnictwa zawodowego, a następnie wypracowanie celów, środków i metod zmierzających do usunięcia tych barier i wypracowania takiego modelu współpracy szkół z szeroko pojętym otoczeniem, który mógłby być przykładem dla innych regionów w kraju.