staszów1Przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele instytucji rynku pracy, szkół zawodowych, izby rzemieślniczej oraz innych instytucji działających w otoczeniu szkolnictwa zawodowego z terenu powiatu staszowskiego wzięli udział w spotkaniu informacyjnym, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Departament Polityki Regionalnej pt. „Wykorzystanie środków finansowych UE na rozwój kompetencji kadr i promocję przedsiębiorstw”, które odbyło się w Zespole Szkół w Staszowie w dniu 5 czerwca. Wśród uczestników znaleźli się między innymi: burmistrz Staszowa Leszek Kopeć i wiceburmistrz Ewa Kondek, Benedykt Kozieł - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Anna Kaczmarczyk - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Sławomir Maj – wicedyrektor Zespołu Szkół w Staszowie oraz Grzegorz Wójcikowski – wicedyrektor Zespołu Szkół w Połańcu.

W trakcie pierwszej prezentacji Janusz Juszczyk z Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy UMWŚ przedstawił wyniki badania ankietowego przedstawicieli szkół i administracji oraz założenia modelu współpracy szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Piotr Żołądek, przedstawiciel Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy, zaprezentował możliwości wsparcia przedsiębiorców działających w branżach związanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu w ramach projektu promocji gospodarczej m.in. poprzez udział w misjach gospodarczych oraz targach branżowych.

Na zakończenie Marek Kowalski z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sandomierzu zapoznał uczestników z możliwościami finansowania działań oświatowo-edukacyjnych i rozwijających kompetencje kadr ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ 2014-2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przedstawił też aktualny harmonogram konkursów na wsparcie działań w ramach RPO WŚ.

W trakcie dyskusji z udziałem uczestników skupiono się szczególnie na propozycjach działań, które mogą skutecznie przyczynić się do poprawy wizerunku szkolnictwa zawodowego wśród absolwentów gimnazjów oraz wesprzeć młodych ludzi w wyborze ścieżki kształcenia.

Spotkanie informacyjne zorganizowano w ramach realizacji projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, współfinansowanego ze środków RPO WŚ 2014-2020.