Tytuł projektu: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region”

Lider projektu: Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Instytucje zaangażowane w realizację projektu:

  1. Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan - LEWIATAN,
  2. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. - ŚCITT,
  3. Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach  - CKP,
  4. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - ŚCDN

Okres realizacji: 01.01.2016 r. – 30.09.2018 r.

 

Łączna wartość projektu:  11 586 919,89 PLN

w tym dofinansowanie projektu z UE: 9 848 881,90 PLN

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego w zakresie wpisującym się w rozwój inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego i dostosowanie metod nauczania do wymagań rynku pracy w 28 szkołach zawodowych poprzez podniesienie kwalifikacji nauczycieli/nauczycielek i uczniów/uczennic szkół zawodowych oraz wypracowanie modelu współpracy i opracowanie zasad funkcjonowania CKZiU.

WSKAŹNIKI

  1. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki Europejskiemu Funduszu Społecznemu – 28.
  2. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktyki nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 56 w tym 26 kobiet i 30 mężczyzn.
  3. Liczba uczniów objętych wsparciem – 560, w tym kobiet i mężczyzn.
  4. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy – 224 w tym 78 kobiet i 146 mężczyzn.
  5. Liczba podmiotów realizujących zadanie CKZiU objętych wsparciem – 2.