Zadanie 1 – Diagnoza indywidualnego zapotrzebowania szkół zawodowych na działania wspierające ich rozwój zgodnie z wymogami rynku pracy.

Diagnoza będzie polegała na badaniu, przeprowadzonym w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego województwa świętokrzyskiego wśród uczniów/uczennic, nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego zgodnie z inteligentnymi specjalizacjami regionu.
Z uwzględnieniem  równych szans kobiet i mężczyzn wchodzących w skład grupy docelowej projektu.  
 

Zadanie 2 – Model współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Wypracowanie modelu dotyczącego współpracy szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, odpowiadającego na zapotrzebowanie rynku pracy poprzez spotkania z przedstawicielami sektora biznesu, instytucji rynku pracy, oświaty i organów prowadzących szkoły zawodowe.

Zadanie 3 – Wdrożenie innowacyjnych form wsparcia kształcenia zawodowego polegających na dualnym podejściu do kształcenia i szkolenia.

Formy wsparcia kształcenia zawodowego przeprowadzone w postaci zajęć dla uczniów/uczennic, prowadzonych przez przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego realizowane w systemie dualnym, czyli teoria w szkole, praktyka w zakładach pracy.

Zadanie 4 – Staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwie.

Uczniowie/uczennice uczestniczący w projekcie, będą odbywać staże i praktyki  w wyznaczonej ilości godzin, w zawodach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami.

Zadanie 5 – Organizacja zbiorowych i indywidualnych kursów doradztwa zawodowego i kultury zawodu dla uczniów.

Uczniowie/uczennice będą brać udział w kursach z zakresu doradztwa zawodowego, które realizowane będą w postaci blended e-learningową.

Zadanie 6 – Zajęcia dodatkowe dla uczniów w zakresie kluczowych kompetencji.

Zapewnienie uczniom/uczennicom rozwoju kompetencji kluczowych m.in.: matematycznych, informatyczo-technicznych oraz przeprowadzenie kursów z języka obcego branżowego. Doposażenie pracowni dydaktycznych szkół zgodnie w wymogami KOWEZIU.

Zadanie 7 – Przedsiębiorczość zawodowa.

Przeprowadzenie dodatkowych zajęć warsztatowych przez przedsiębiorców dla uczniów/uczennic z dziedziny przedsiębiorczości i kreatywności w postaci rozwiązywania zadań praktycznych z zakresu 7 inteligentnych specjalizacji regionu oraz wyjazd na targi branżowe.

Zadanie 8 – Doskonalenie nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego.

Zorganizowanie seminariów z elementami warsztatowymi, praktyka zawodowa w przedsiębiorstwach  dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego na temat dualnego podejścia do kształcenia zawodowego w celu podniesienia kwalifikacji praktycznych.

Zadanie 9 – Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego dla Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Utworzenie dwóch CKZiU w województwie świętokrzyskim wraz z opracowaniem ich rozwoju biorąc pod uwagę branże kluczowe w regionie,
w tym utworzenie CKP w Kielcach.