1111

W czwartek 29 czerwca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Jędrzejowie odbyło się szóste posiedzenie Regionalnej Rady Programowej ds. szkolnictwa zawodowego, funkcjonującej w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.

Spotkanie otworzyli Władysław Równicki, dyrektor ZSP Nr 1 oraz Zdzisław Kobierski, wicedyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego.

W trakcie pierwszej prezentacji, przygotowanej przez Elżbietę Grad, wicedyrektora ZSP Nr 1 w Jędrzejowie, zostały przedstawione liczne przykłady współpracy z pracodawcami oraz przykłady wykorzystania środków UE na organizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów szkoły.

Następnie Piotr Radziejewski, właściciel firmy NOMAX, podzielił się swoimi doświadczeniami z zakresu organizacji zajęć teoretycznych i praktycznych dla uczniów szkół zawodowych w ramach kształcenia dualnego, realizowanego w projekcie.

Kolejnym elementem programu była prezentacja wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród przedstawicieli szkół (uczniów, nauczycieli, kadry zarządzającej) oraz administracji. Przedstawiła je Dominika Jarosz, reprezentująca firmę Nowe Horyzonty, wykonawcę badania. Rekomendacje zawarte w badaniu będą stanowić istotny element wypracowywanego przez Radę modelu współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Na zakończenie spotkania członkowie Rady zostali zapoznani ze stanem realizacji projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” oraz zaplanowanymi działaniami.

Podczas dyskusji podkreślano potrzebę zaprezentowania przez przedstawicieli Kuratorium Oświaty na kolejnym spotkaniu stanu prac nad reformą szkolnictwa zawodowego.

W skład Rady Programowej wchodzą przedstawiciele podmiotów realizujących projekt i szkół zawodowych biorących udział w projekcie, przedstawiciele sektora biznesu – przedsiębiorstw działających w obszarze 7 inteligentnych specjalizacji regionu, uczelni, samorządów – organów prowadzących szkoły zawodowe; Kuratorium Oświaty oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy.