Gala podsumowująca realizację projektu 11

W dniu 18 czerwca 2018 roku w siedzibie Targów Kielce odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, który Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego realizował w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” oraz Gminą Kielce – Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach.

Galę swoją obecnością zaszczycili Pan Grzegorz Gałuszka – Przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty, którzy powitali zebranych gości i dokonali oficjalnego otwarcia uroczystości. W pierwszej części spotkania Pan Grzegorz Orawiec – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, w swoim wystąpieniu podsumował dwuletni okres realizacji projektu, omówił najważniejsze jego efekty oraz zrealizowane w tym okresie zadania. Projekt poprzez realizację założonych działań wzmocnił atrakcyjność oferty edukacyjnej 28 szkół zawodowych w zakresie wpisującym się w rozwój inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego oraz podniósł kwalifikacje 56 nauczycieli i zwiększył kompetencje 560 uczniów/uczennic w kontekście przyszłego zatrudnienia.

Kolejnym punktem uroczystości było przedstawienie prezentacji multimedialnych dziesięciu prac konkursowych, przygotowanych przez zespoły uczniowskie ze szkół biorących udział w konkursie „Kreatywni Liderzy”. Kapituła Konkursowa przyznała wszystkim uczniom atrakcyjne nagrody rzeczowe, a laureaci z trzech pierwszych miejsc, we wrześniu wyjadą na Targi Techniki Motoryzacyjnej we Frankfurcie. Zwycięzcom i ich opiekunom naukowym – serdecznie gratulujemy.

W drugiej części spotkania przedstawiciele wszystkich Partnerów projektu zaprezentowali uczestnikom zrealizowane przez siebie zadania dot. m.in. doradztwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli, organizowanych płatnych staży i praktyk w przedsiębiorstwach, zaangażowania przedsiębiorców w proces kształcenia dualnego, jak również przedstawione zostały plany dotyczące założeń funkcjonowania w Kielcach, Centrum Kształcenia Praktycznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Priorytet VIII. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.